Welkom op deze website van de Amnestygroep Gemeente Epe.

Wat doet Amnesty International?
Amnesty International is actief over de hele wereld. Enerzijds stelt zij wereldwijd schendingen van de mensenrechten aan de kaak en anderzijds houdt zij zich bezig met de verdediging van die rechten.
Zij baseert zich in haar strijd op de naleving van de rechten van de mens op een aantal artikelen uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens die in 1948 door de Verenigde Naties is opgesteld.
Het feit dat veel landen de verklaring hebben ondertekend, betekent helaas niet altijd, dat de rechten van de mens daar ook automatisch erkend en gerespecteerd worden.
Amnesty International mengt zich niet in politieke conflicten (burgeroorlogen b.v.), tenzij op grote schaal mensenrechten geschonden worden, en ze bemoeit zich niet met de rechtsgang van mensen die misdaden begaan hebben, tenzij er bewijs is dat deze mensen geen eerlijk proces krijgen of gemarteld worden.
Amnesty International werkt ruwweg gezegd op drie niveaus:
1. Wereldwijd
Met het internationale secretariaat gezeteld in Londen.
2. Landelijk
Met het secretariaat in Amsterdam.
3. Plaatselijk
In de meeste gemeenten in Nederland is een Amnestygroep actief, zo ook in de gemeente Epe. De werkgroep bestaat momenteel uit 10 personen. Zij heeft activiteiten op diverse terreinen, bijvoorbeeld:
De scholenwerkgroep geeft gastlessen op basisscholen, verzorgt er samen met het team projecten en verleent soms in het voortgezet onderwijs medewerking aan de uitvoering van een thema.
Regelmatig staat de werkgroep met informatiemateriaal en speciale amnesty-artikelen op markten. (Pleinmarkt Epe / woensdag- en zaterdagmarkt Epe) ; belangrijk voor leden- en fondswerving.
Op speciale dagen organiseert de groep een bijzondere activiteit, zoals op Internationale Vrouwendag op 8 maart, de Dag van de Rechten van het Kind op 20 november en op 10 december, de Dag van de Rechten van de Mens.
Op verzoek worden lezingen verzorgd voor bijvoorbeeld groeperingen binnen de kerken, of culturele – en/of maatschappelijke organisaties en zijn we aanwezig tijdens speciale (kerk)diensten en/of gebeurtenissen.
Tenslotte zijn er de acties vanuit Londen / Amsterdam waarop de groep Epe zich heeft ingeschreven. Deze acties zijn niet altijd lang van te voren bekend, zijn soms eenmalig, en moeten per keer opnieuw uitgedacht worden.
De actieve leden van de werkgroep komen gemiddeld eenmaal per maand in vergadering bijeen.